ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ

 

 

Цей Договір відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

Фізична особа – підприємець Сосновська Юлія Володимирівна, іменований надалі «Комісіонер», розміщує цю оферту укласти договір комісії, на нижченаведених умовах.

КОМІСІОНЕР НЕ Є ПРОДАВЦЕМ ТОВАРУ (ЯК ЦЕЙ ТЕРМІН ВИЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ), А ЛИШЕ НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ КОМІССІЇ.

 

1. Визначення термінів

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Акцепт Оферти – беззастережна згода Комітента з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів на сторінці Сайту.

Комітент - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої діє Комісіонер.

Договір – цей договір комісії між Комітентом та Комісіонером.

Сторони – Комітент та Комісіонер.

Публічна оферта - адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Комісіонера на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.

Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти на Сайті.

Послуги - послуги, що надаються Комісіонером, пов'язані з укладанням від свого імені та за рахунок Комітента договору (договорів) з продавцями таких Товарів (як цей термін визначено нижче), які були обрані Комітентом, на умовах цього Договору та послуги з організації доставки Товарів, включаючи укладання договорів з перевізниками. Послуги включають в себе придбання та організацію доставки Товарів на адресу, зазначену Комітентом.

Замовлення Комітента – доручення Комісіонеру щодо пошуку Товарів, обраних Комітентом на Сайті, на умовах, визначених Комітентом.

Сайт - сайт у мережі Інтернет за адресою https://japantrading.com.ua/

Товари – будь-які товари з переліку, наведеного на Сайті, щодо яких Комітент довіряє Комісіонеру здійснити придбання та організацію доставки.

2. Предмет Договору

2.1. Комісіонер зобов'язується за завданням Комітента надавати Послуги, а Комітент зобов'язується приймати такі Послуги Комісіонера та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.

3. Акцептування договору.

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення заказу Комітентом на Сайті Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Комісіонером.

проставлення відмітки «Згоден» напроти виразу «Я згоден з текстом цієї Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням».

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Комітентом дій, передбачених п.3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Комітента дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

3.3. Комітент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Комісіонером умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору.

3.4. Укладаючи Договір, Комітент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

4. Умови та порядок надання послуг.

4.1. Умови надання послуг:

4.1.1. ознайомлення Комітента з умовами цього Договору та його акцепт;

4.1.2. оплата Комітентом вартості Товарів у розмірі та у порядку, визначеному Комісіонером на Сайті.

4.2. Надання Послуг починається не пізніше трьох годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи, тобто з 10:00 до 19:00 з понеділка по п'ятницю. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 19:00 години, надання Послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 10:00.

4.3. Комітент несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті.

4.4. Комісіонер не за яких обставин не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Комітентом.

4.5. Комітент в будь-який час після підтвердження відповідного Замовлення має право змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Комісіонеру та Послуги, що надаються йому за цією Офертою. У разі зміни переліку Замовлення всі додаткові замовлення об'єднуються Комісіонером в єдине замовлення, якому Комісіонер присвоює єдиний номер.

4.6. Комісіонер залишає за собою право відмовити Комітенту у наданні йому Послуг на

власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються Комісіонером Комітенту тим же способом, яким була здійснена оплата.

4.7. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, наведених на Сайті та на Товарах, фактично переданих Комісіонером Комітенту, не є порушенням умов цього Договору.

4.8. Сторони розуміють, що ані Комісіонер, ані власник сайту не несуть відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів. Всі претензії щодо Товару, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів чи реакцій, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись Продавцю та/або виробнику Товару.

 

5. Ціна договору. Розмір винагороди та порядок оплати послуг. Вартість товару та порядок його приймання-передачі.

5.1. Ціною цього Договору є сума винагороди, яку Комісіонер отримає за надані Комітенту послуги.

5.2. Розмір винагороди, а також актуальна вартість Товарів визначається при кожному Акцепті оферти за кожне замовлення окремо та вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку в національній валюті України - гривні.

5.3. Розмір винагороди Комісіонера визначається як різниця між ціною Товару, зазначеною на Сайті та фактичною ціною за яку Комісіонер придбав Товар.

5.4. У разі, якщо Комісіонером здійснено придбання Товарів для Комітента за ціною, що зазначена на Сайті, розмір винагороди Комісіонера становить 50 (п'ятдесят) грн. без ПДВ.

5.5. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

5.6. Оплата вартості Товару здійснюється в порядку передплати у розмірі 100% шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Комісіонера у спосіб, зазначений на Сайті, або інший спосіб, який не суперечить вимогам чинного законодавства (готівкою кур’єрові Комісіонера, післяплата).

5.7. Комісіонер має право утримати належну йому винагороду з суми грошових коштів, що надійшли в якості оплати Товару, після виконання замовлення та оформлення товарного чеку на Товар.

5.8. Факт прийняття Товару Комітентом є підтвердженням факту повноти виконання Комісіонером своїх зобов’язань за Договором, прийманням всього виконаного Комісіонером за Договором та згодою Комітента з сумою винагороди Комісіонера.

 

 

6. Зобов’язання Сторін.

6.1. Комісіонер зобов’язаний:

6.1.1. Надавати послуги на умовах цього Договору.

6.1.2. Забезпечити доставку Товару, обраного Комітентом.

6.1.3. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Комітентом на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Комісіонер має право:

6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті.

6.2.2. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.

6.2.3. Відмовити Комітенту в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись.

6.3. Комітент зобов’язаний:

6.3.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

6.3.2. Здійснювати оплату послуг Комісіонера в порядку, передбаченому цим Договором.

6.3.3. Здійснювати приймання Товару, на які Комісіонеру було направлено замовлення.

  1. Здійснити оплату доставки Товару.

6.3.5. З моменту акцепту оферти під час користування сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил Інтернет-етики.

6.4. Комітент має право:

6.4.1. Отримувати послуги Комісіонера на умовах цього Договору.

6.4.2. Звертатися до Комісіонера для отримання інформації щодо умов надання Послуг, та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті.

 

6. Гарантії

6.1. В ході надання Послуг Комісіонер гарантує:

6.1.1. Вибір для Комітента саме того переліку та обсягу Товарів, який був обраний останнім при Акцепті Оферти.

6.1.2. З переліку відібраних в рамках відповідного замовлення Товарів не буде таких, термін придатності яких сплив, або які мають явні зовнішні пошкодження упаковки або інші дефекти, що впливають на якість Товарів.

6.1.3. Ціни на Товари після Акцепту Оферти можуть змінитися в ході надання Послуг за окремим замовленням виключно за погодженням з Комітентом.

6.2. В ході надання Послуг Комісіонер здійснює все можливе, але не гарантує фактичну

наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на Сайті Товарів для їх передачі Комітенту на умовах цього Договору. У разі, якщо Комісіонер не зміг доставити Товар у замовленому Комітентом обсязі та/або асортименті, Комісіонер повертає Комітенту вартість Товару, який він не зміг закупити для Комітента.

6.3. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Комітент запевняє Комісіонера і

гарантує, що він:

6.3.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

6.3.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

6.3.3. використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Комісіонеру при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;

6.3.4. він ознайомився з інструкцією щодо вживання Товарів, та/або отримав відповідну

рекомендацію лікаря щодо придбання відповідних Товарів (лише щодо лікарських засобів та медичних виробів).

 

 

 

7. Персональні дані.

7.1. Загальні поняття та сфера застосування

7.1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

7.1.2. Умови цього розділу обов’язкові для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

7.2. Комісіонер є власником бази персональних даних Комітентів.

7.3. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

7.4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

7.4.1.Підписуючи цю Оферту Комітент надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети обробки, зазначеної в п. 7.3. та чинного законодавства України.

7.5. Вказана в п. 7.2 цього Договору база персональних даних знаходяться за адресою Комісіонера.

7.6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

7.6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

7.6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити;

7.7. Захист персональних даних

7.7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.7.2.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

7.9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

7.9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

7.9.3. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

7.10. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

 

8. Термін дії та розірвання Договору

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Комітентом та діє до моменту отримання замовленої Послуги.

8.2. Договір може бути достроково розірваний:

8.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;

8.2.2. Будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні

відповідного повідомлення.

8.2.3. За взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Комітентом або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Комісіонера обов’язку повернення коштів, що були сплачені останньому.

8.4. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до норм діючого законодавства України.

9.2. Комісіонер, ні за яких обставин, не несе відповідальності за Договором за

а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Комітента і / або третіх сторін;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Комітентом обраної ним форми оплати Послуг.

9.3. Комісіонер звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадках, невиконання Комітентом будь-якої з умов цієї Оферти.

9.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Комісіонер звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або зброї роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Комісіонером Договору та непідконтрольні Комісіонеру.

9.5. Комітент несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Комісіонеру на Сайті, та за невиконання гарантій, що містяться в пункті 6.3. цього Договору.

 

10. Заключні положення

10.1. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено

у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10.2. Комісіонер підтверджує, що є платником єдиного податку (2 група).